CK Lubica

Všeobecné smluvní podmínky CK

 

Všeobecné Smluvní Podmínky Cestovní Kanceláře Ľubica

 

SMLUVNÍ VZTAH

 

Zákazník, vybírající si služby z nabídky CK, vyplní a podepíše smlouvu o zájezdu, kterou potvrdí CK. Tímto uzavřel smluvní vztah s CK. Zároveň obdrží všeobecné smluvní podmínky CK a dále od 1. 4. 2001 doklad pojišťovny o uzavřeném pojištění v případě úpadku CK v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. Pro správné vyplnění smlouvy o zájezdu musí zákazník znát veškeré potřebné údaje ostatních účastníků zájezdu – jméno, příjmení, úplnou adresu, rodné číslo, číslo pasu, telefon. Smlouva o zájezdu  platí pro všechny účastníky v ní uvedené. Zákazník je povinen seznámit ostatní účastníky uvedené na smlouvě o zájezdu s veškerými informacemi, které obdrží od CK. Ihned při sepsání smlouvy o zájezdu  zaplatí zákazník zálohu 50 % z celkové ceny zájezdu. Doplatek zájezdu musí být uhrazen do 30 dnů před odjezdem. Zákazník je povinen bez vyzvání jej zaplatit. Je-li sepsána smlouva  o zájezdu v termínu kratším 30 dnů před odjezdem, uhradí zákazník celou částku zájezdu. Veškerá korespondence ohledně zájezdu je vedena se zákazníkem, který podepisuje smlouvu o zájezdu , není-li zákazníkem uvedeno jinak. Osoby mladší 18 a starší 15 let, které cestují bez doprovodu dospělé osoby, musí mít na smlouvě o zájezdu podpis zákonného zástupce. Osobám mladším 15 let musí být zajištěn doprovod a dohled dospělého účastníka.Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy o zájezdu , že obdržel všechny přílohy tvořící součást smlouvy a souhlasí s nimi. Pro rozsah služeb je závazný rozpis uvedený na smlouvě  o zájezdu . CK zákazníkovi zašle nejpozději 7 dní před odjezdem podrobné informace k odjezdu a pobytu.

Zákazník i účastníci jsou osobně odpovědni za dodržování pasových, celních, devizových, zdravotních a ostatních předpisů té země, do které cestuje a přes kterou cestuje.

 

 CENOVÉ PODMÍNKY

               

Ceny jsou uváděny v Kč. CK je oprávněna zvýšit cenu v případě, že dojde ke zvýšení ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot, nebo plateb spojených s dopravou nebo směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o víc jak 10 %, pokud k této změně dojde do 21 dne před zahájením zájezdu. Cena zájezdu uvedená v  smlouvě o zájezdu nesmí být zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu a zákazník je povinen navýšenou částku doplatit do 5 dnů od obdržení oznámení. Při porušení tohoto závazku ze strany zákazníka má CK právo od smlouvy o zájezdu  odstoupit. Tyto změny je nutné vydat v novém ceníku, který bude v platnosti ode dne vyhlášení úprav. Zákazníkům, kteří do vyhlášení nových cenových úprav uhradili 100 % původně smluvně sjednané ceny, uvedené v smlouvě o zájezdu, tuto cenu garantuje. V případě neúčasti může zákazník za sebe najít náhradu za předpokladu, že ihned vyrozumí CK a přiloží prohlášení nového účastníka,  který souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a se všeobecnými podmínkami CK. Zákazník zaplatí manipulační poplatek Kč 100,- za změnu v smlouvě o zájezdu , která je 30 dní a více před odjezdem. Za změnu v smlouvě o zájezdu kratší 30 dnů před odjezdem účtuje CK poplatek Kč 150,-. Poplatky se účtují za každou osobu.

 

 POJIŠTĚNÍ

             

Zájezdy nezahrnují cestovní pojištění pro cestu a pobyt. V CK je možné zakoupit cestovní pojištění, včetně pojištění storna zájezdu. Při sepsání smlouvy o cestovním pojištění přechází pojistné plnění v přímý vztah zákazníka s pojišťovnou.

 

 REKLAMACE

               

V případě reklamace je nutné uplatnit reklamaci ihned na místě, její vyřízení musí být nejdéle do 3 pracovních dnů. Pokud není možné reklamaci vyřešit na místě, je nutné ji sepsat písemně, nechat potvrdit delegátem a předat CK nejdéle do 90 dnů po příjezdu. Vyřízení reklamace musí být provedeno do 30 dnů od jejího přijetí.

 

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Zrušení účasti na zájezdu je zákazník povinen oznámit  osobně v CK nebo písemně doporučenou poštou. Pro stanovení storno poplatku je rozhodující datum zrušení zájezdu. Zákazník je povinen při zrušení zájezdu uhradit tyto poplatky:

 

Více než 45 dní                                                  Kč 500,- / osoba

45 – 30 dní                                                          10 % z předem stanovené ceny jedné osoby; nejméně však Kč 500,-

29 – 15 dní                                                          30 % z předem stanovené ceny jedné osoby

14 – 8 dní                                                            50 % z předem stanovené ceny jedné osoby

7 – 4 dny                                                             70 % z předem stanovené ceny jedné osoby

3 dny a méně                                                     100 % z předem stanovené ceny jedné osoby

 

Jednodenní zájezdy

Do 48 hodin před odjezdem                               10 % z předem stanovené ceny jedné osoby

Posledních 48 hodin před odjezdem                 100 % z předem stanovené ceny jedné osoby

 

U skupin nad 20 osob se k výše uvedeným termínům připočítává 10 kalendářních dní a poplatky platí stejné. 

Pokud dojde ke zrušení zájezdu ze strany CK, bude o této skutečnosti zákazník ihned informován. Platby budou vráceny zákazníkům prostřednictvím poštovních poukázek, převedeny na jejich účet nebo budou vyplaceny přímo v CK. Pro uskutečnění zájezdu je stanoven minimální počet účastníků 30. Jestliže do 10 dnů před odjezdem není dostatečný počet účastníků, bude zájezd ze strany CK zrušen.

 

PLATNOST

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1 1.2014 a vztahují se na zájezdy pořádané CK a jsou součástí  smlouvy o zájezdu. CK si vyhrazuje právo na případné změny v katalogu, ceníku a všeobecných smluvních podmínkách.

Vytvářím objednávku...